2de graad FLEX en keuze

<Terug>

Flex 2de graad

Op GO! atheneum Boom zijn er voor alle studierichtingen 2de graad, uitgezonderd voor de studierichting Sportwetenschappen en Handel, twee lestijden FLEX per week voorzien. Voor de studierichting Sportwetenschappen en Handel is er één FLEX-uur. 

Tijdens de FLEX-uren versterken we de leerlingen op vier domeinen: we werken aan onderwijsloopbaanbegeleiding, we reiken methoden aan omtrent leren en studeren, zetten in op psychisch en sociaal functioneren en doen aan preventieve gezondheidszorg (bijvoorbeeld mind4schoolness). Op sommige momenten wordt er ingezet op een groepsaanpak (door bijvoorbeeld cirkelgesprekken) waar er op andere momenten zeer individueel gewerkt wordt (door bijvoorbeeld remediëringstrajecten). De FLEX-coaches staan onze leerlingen bij in het in eigen handen nemen van hun leerproces, maar ook inzake plannen en organiseren, actief burgerschap, reflecteren op het eigen leren, het welbevinden op school en dergelijke. Op deze manier gaan onze leerlingen actief aan de slag met zichzelf als lerenden. 

In de studierichtingen Sportwetenschappen en Handel zijn de overige complementaire uren specifiek ingevuld. Voor de studierichting Sportwetenschappen wordt dit ingevuld met uren sport terwijl in de studierichting Handel het vak dactylografie / toegepaste informatica voorzien wordt.

Keuze 2de graad

In de tweede graad ASO worden er in alle studierichtingen, uitgezonderd Sportwetenschappen, twee lesuren flexibel ingevuld:

– Leerlingen die in de basisvorming het minimumpakket wetenschappen-wiskunde hebben maar zich willen voorbereiden op een studierichting in de derde graad met een sterk pakket wetenschappen-wiskunde, kunnen ervoor kiezen om een jaartraject “uitbreiding wetenschappen-wiskunde” te volgen.
– Leerlingen die de instructietaal onvoldoende machtig zijn, volgen de Taalboost (intensieve taalremediëring), opgelegd door de klassenraad. Na elke rapportperiode start een nieuw instapmoment.
– Alle andere leerlingen werken doorheen het schooljaar aan drie projecten: burgerschap, digitale competentie en mediawijsheid, cultureel bewustzijn en culturele expressie.

<Terug>

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be