Schoolvisie

Traditie met PIT!

GO! atheneum Boom, waar traditie en innovatie hand in hand gaan, biedt de leerling een uitdagende leeromgeving.

Respect, ambitie en betrokkenheid vormen de rode draad in het schooltraject en helpen de jongere zich voor te bereiden tot een sterke speler in een complexe samenleving.

De schoolcultuur van GO! atheneum Boom is trouw aan het pedagogisch project van het GO! en stelt de ontwikkeling van de lerende centraal. Een breed zelfbeeld helpt de jongere inzicht te krijgen in eigen talenten. Een divers leerparcours daagt de jongere uit zichzelf ten volle en maximaal te ontwikkelen. Via motiverend leren in een uitdagende leeromgeving begeleiden we de lerende in zijn ontwikkeling.

Onze school stelt kwaliteitsvol onderwijs voorop waarbij er voldoende ruimte is voor vernieuwing met respect voor de traditionele waarden.

Missie

Het is ons doel elke leerling zo te begeleiden dat die zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later.

Visie

Traditie met Pit

Onze baseline “Traditie met Pit” en het logo van onze school illustreren onze waarden op perfecte wijze.
De school verwijst met ‘traditie’ naar het respecteren van normen en waarden binnen de schoolse- en maatschappelijke omgeving, maar ook naar de kwaliteitsvolle opleiding. Wij bieden al onze leerlingen een volwaardige vorming aan, rekening houdend met de individuele verschillen. Centraal staan het aanvaarden en het inzien van de meerwaarde van die verschillen. Bij al onze leerlingen benadrukken we daarom de individuele talenten en kwaliteiten. Onze leerlingen hebben allemaal recht op gelijkwaardige toekomstperspectieven en een volwaardige integratie in de samenleving en het beroepsleven.
Daarnaast beschouwen we het als onze fundamentele taak leerlingen te leren samenleven. We streven naar een stevige basis voor het opbouwen en onderhouden van interpersoonlijke, familiale en maatschappelijke relaties. Daarbij stimuleren we de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Onze multi-culturele en diverse samenleving vereist een open geest en aangepaste attitudes, zoals een correcte omgang met anderen en respect en verdraagzaamheid voor elkaars cultuur, symbolen en waarden. Bovendien zijn communicatieve vaardigheden – zoals omgaan met conflicten – belangrijk. Overleg en zoeken naar consensus vormen daarbij vanzelfsprekende democratische uitgangspunten.

Met ‘pit’ verwijzen we naar de betrokkenheid van alle actoren binnen het schoolleven en de ambitie om te groeien en vooruit te komen. Zoals het logo het aangeeft, staat de mens voor ons centraal, binnen een dynamische omgeving. Engagement en samenwerking zijn belangrijke sleutelbegrippen voor een brede en harmonische persoonsontwikkeling. Onze vorming richt zich dan ook op een actieve, kritische deelname aan het maatschappelijk leven. Ze mondt uit in een verdere studieloopbaan of op een vlotte intrede in het beroepsleven. Onze ambitie vertaalt zich ook in de bereidheid tot ondernemen en de wil om zich gemotiveerd in te zetten. Hierbij stimuleren we onderzoekend en innovatief denken en handelen. Bij dit alles streven we naar een harmonische ontwikkeling van de cognitieve, dynamisch-affectieve, sociale en motorische componenten van de persoonlijkheid.

We begeleiden onze leerlingen in hun ontwikkeling van een realistisch zelfconcept. Met positieve gedrevenheid streven we naar de maximale en optimale ontwikkeling van de mogelijkheden van de leerlingen. Zo helpen we hen bij het ontdekken van hun eigen talenten, in het opbouwen van hun eigen waardenkader, in het vormgeven van hun eigen levensdoelen en het opnemen van verantwoordelijkheid. Dit stimuleren van een realistisch zelfconcept laat onze leerlingen toe om geleidelijk een toekomstperspectief te verwerven. Ze leren keuzes te maken voor zichzelf, waaronder een gepaste studie- en beroepskeuze.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! atheneum Boom maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

Pedagogisch project GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Ons schoolteam werkt volgens de basisprincipes van het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij gestreefd wordt naar een persoonlijke ontplooiing van onze leerlingen enerzijds en een ontwikkeling naar samenleven in harmonie en diversiteit anderzijds. In concreto streven wij naar het begeleiden van jonge mensen tot kritische, verdraagzame volwassenen die bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren.
Essentieel is het besef van verantwoordelijkheid van ieder individu binnen een dynamische maatschappij.

GO! atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
2850 Boom
03 888 05 24
info@atheneumboom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be